** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:21:52 PM 1401 / 05 / 26
 

آمار و مدارک پزشکی بیمارستان سیدالشهدا 

مسئول بخش: طیبه چیت ساز

بخش مدارک پزشکی شامل 5 واحد به شرح ذیل می باشد :


1- کد گذاری : این واحد اقدام به کد گذاری پرونده بیماران بستری ، سرپایی و اورژانس می نماید . این کد گذاری شامل کد گذاری کلیه تشخیصهای درمانی ، اقدامات و اعمال جراحی و نیز علل خارجی حوادث می باشد .

2- واحد آمار: این واحد ، کلیه آمار مربوط به بیمارستان اعم از بستری ، سرپایی و درمانگاهی را به صورت منظم در مقاطع روزانه ، ماهیانه ، فصلی و سالیانه جمع آوری و دسته بندی و آنالیز می نماید.

3- واحد بایگانی :در این واحد امور مربوط به بایگانی از جمله مرتب کردن پروند ه ، بایگانی پرونده های بستری ، بایگانی پرونده های سرپایی ، بایگانی پرونده های اورژانس ، بایگانی رادیولوژی ، راکد کردن پرونده ها و نیز کلیه امور مربوط به امحاء پرونده ها شامل مرور زمان انجام می شود .

4- واحد پذیرش : در این واحد اقدام به پذیرش کلیه بیماران بستری ، سرپایی ، اورژانس و تریاژ نموده و برای آنان تشکیل پرونده صورت می گیرد . این واحد به صورت 3 شیفت در کلیه ایام سال فعال می باشد .

5- واحد کامپیوتر : در این واحد کلیه اطلاعات پرونده های بستری ، سرپایی ، اورژانس و تریاژ از قبیل اطلاعات هویتی ، اطلاعات تشخیصی و اقدامی ، اطلاعات ورود و خروج و اطلاعات مالی وارد نرم افزار مربوطه می شود .

شرح وظایف