** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:45:14 PM 1401 / 05 / 26
 

اورژانس بیمارستان سیدالشهدا

مسئول بخش: دکتر فرشته سعدآبادی

سرپرستار: سمیه محبوبی

متخصصین طب اورژانس: دکتر فرشته سعدآبادی -  دکتر علیرضا فیروزیان

تعداد تخت : 19

تلفن مستقیم : 54732810

  • کلیه بیماران بد حال مستقیماً به تریاژ منتقل می شوند
  • بیماران با case اخلی ، قلب ، جراحی ، اطفال و نوزادان در بیمارستان بستری می شوند .
  • بیماران اعصاب و روان ، ارتوپدی و ENT به کاشان اعزام می شوند.
  • خدمات سرپایی شامل تزریقات ، پانسمان ، ECG ،خدمات رادیولوژی و آزمایشگاه می باشد.

شرح وظایف سرپرستار بخش اورژانس

شرح وظایف پرستار بخش اورژانس