** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:12:57 AM 1400 / 02 / 01
 

بخش جراحی عمومی بیمارستان سیدالشهدا

سرپرستار: ملیحه رحیمی نسب

پزشکان متخصص: دکتر فاطمه قیصری ، دکتر سارا امامی

تعداد تخت فعال : 4 تخت فعالفعالیتهای بخش جراحی عمومی:

انجام اعمال جراحی شامل :
کله سیستکتومی ، هرنی ، هموروئید ، آپاندکتومی، کانسر دستگاه گوارش ، سینوس پنیوتیدال ،وازکتومی ، لاپاراتومی و...

 

شرح وظایف سرپرستار بخش جراحی عمومی

 


 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر