** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:20:25 AM 1400 / 02 / 01
 

 

بخش اطفال و نوزادان بیمارستان سیدالشهدا

سرپرستار بخش اطفال و نوزادان : مریم سادات باختر


پزشکان متخصص : دکتر مریم سادات رضوی ، دکتر جمشید کدخدایی

تعداد تخت فعال : 17 تخت

فعالیتهای بخش اطفال و نوزادان

  • بستری نوزادان ایکتر و انجام فتوتراپی و در صورت نیاز انجام تعویض خون
  • بستری نوزادان نارس و نگهداری در انکوباتور و ارائه مراقبتهای لازم
  • بستری نمودن اطفال مبتلا به TIN ،HMD، SEPSIS ،UTI
     

شرح وظایف پرستار بخش نوزادان

شرح وظایف پرستار بخش اطفال

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر