** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:31:24 PM 1401 / 05 / 26
 

 

رئیس بیمارستان سیدالشهداء: دکتر علی یوسفیاندکتر یوسفیان

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی